سازه های فضایی

بدنه طبق پیکان

بدنه فرمان پیکان

بالپین فرمان پژو

بدنه فرمان پیکان ماشینکاری

یوغ 405

فورج یوغ 405

فرمان نیسان زاویه دار

شغالدست نیسان

بدنه فرمان نیسان

میل توپی 206

بالپین فرمان نیسان

قطعات نیسان

بالپین مفصل پراید

بالپین مفصل پراید ماشینکاری شده

بدنه مفصل پراید ماشینکاری شده

بالپین مثلثی 206

بدنه مفصل پراید

بدنه فرمان پراید

قطعات پراید

پیچ

بالپین کمباین

بالپین طبق پایین مزدا ماشینکاری شده

بالپین طبق پراید ماشینکاری شده

میخی

بالپین طبق پیکان

بالپین طبق پیکان ماشینکاری شده

قطعات مینی بوس

بدنه فرمان 405

بدنه مفصل پژو

بدنه طبق پژو

پیچ چرخ

پلاتین

بست کمربند ایمنی

پیچ

میخی ماشینکاری شده

پیچ ماشینکاری شده

مهره

هد جک 206

بدنه فرمان 206

هد جک 206 ماشینکاری شده

بالپین مثلثی 206 ماشینکاری شده

اتصالات فشار قوی

گل میخ

بالپین طبق پایین مزدا - بالپین فرمان مزدا