بالپین مفصل پراید

بالپین مفصل پراید ماشین کاری شده

بدنه مفصل پراید ماشینکاری شده

بدنه مفصل پراید

بدنه فرمان پراید

قطعات پراید